Regulamin

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach firmy KAM-BUD Tomasz Kościółek, Paszyn 436, 33-326 oraz sklepu internetowego www.kambudpaszyn.pl;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kambudpaszyn.pl , za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy KAM-BUD Tomasz Kościółek a Klientem, zawierana z wykorzystaniem sklepu, działającego pod adresem Paszyn 436.

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

11. Firma - odnosi się do działalności gospodarczej KAM-BUD Tomasz Kościółek działającej pod adresem Paszyn 436, 33-326 Mogilno, NIP 7342431356.

12. KAM-BUD Tomasz Kościółek - odnosi się do działalności gospodarczej KAM-BUD Tomasz Kościółek działającej pod adresem Paszyn 436, 33-326 Mogilno, NIP 7342431356.

12. www.kambudpaszyn.pl - strona odnosi się do działalności gospodarczej KAM-BUD Tomasz Kościółek działającej pod adresem Paszyn 436, 33-326 Mogilno, NIP 7342431356.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kambudpaszyn.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Strona internetowa www.kambudpaszyn.pl działający pod adresem www.kambudpaszyn.pl prowadzony jest przez KAM-BUD Tomasz Kościółek

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach strony internetowej oraz sklepu stacjonarnego firmy KAM-BUD Tomasz Kościółek; zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach firmy KAM-BUD Tomasz Kościółek przy wykorzystaniu strony internetowej oraz siedziby firmy działającej pod adresem Paszyn 436.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub telefon/tablet z dostępem do Internetu i bieżącą wersją przeglądarki internetowej Chrome, Opera, Brave, Firefox, Apple Safari, Internet Explorer / Edge lub pokrewnej.

6. W celu korzystania ze strony internetowej www.kambudpaszyn.pl Klient powinien we własnym zakresie uzyskuje dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kambudpaszyn.pl  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

8. Firma świadczy usługi zawarte w profilu działalności firmy, dostępne do wglądu za pośrednictwem CEIDG we własnym zakresie.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem korzystania ze strony www.kambudpaszyn.pl zaakceptowanie Regulaminu. Warunkiem wszystkich zamówień jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Firma KAM-BUD Tomasz Kościółek może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:- podał w trakcie zamówienia stacjonarnie w Firmie KAM-BUD Tomasz Kościółek pod adresem Paszyn 436, telefonicznie lub w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Firmy lub sklepu internetowego,- dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Firmę KAM-BUD Tomasz Kościółek za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Firmy lub strony www.kambudpaszyn.pl.

2. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji lub dokonywać zamówień bez uprzedniej zgody firmy KAM-BUD Tomasz Kościółek.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, firma podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:- korzystania ze strony internetowej www.kambudpaszyn.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. Treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,- korzystania ze strony www.kambudpaszyn.pl w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony www.kambudpaszyn.pl niezamówionej informacji handlowej (spam),- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla www.kambudpaszyn.pl ,- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.kambudpaszyn.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie lub złożyć zamówienie wysyłając wiadomość na adres email: tomaszkosciolek@interia.pl. Umowę sprzedaży można zawrzeć również osobiście w siedzibie firmy pod adresem Paszyn 436, 33-326.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez wybór towarów stacjonarnie w siedzibie Firmy, pod adresem Paszyn 436 lub przesłanie informacji dotyczących wybranych elementów dostępnych na stronie www.kambudpaszyn.pl w przypadku zamówień dokonywanych w formie elektronicznej.

3. Do moment potwierdzenia przez nas złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W celu modyfikacji zamówienia należy kontaktować się z firmą osobiście w pod adresem Paszyn 436, za pośrednictwem e-mail tomaszkosciolek@interia.pl lub telefonicznie pod numerem +48 (18) 440 28 41. Potwierdzenie zamówienia może być dokonane przez firmę od razu podczas składania zamówienia, lub telefonicznie w późniejszym czasie. Obsługa firmy nie ma obowiązku informować w jaki sposób zostanie potwierdzone zamówienie. Obsługa firmy zobowiązuje się poinformować o terminie realizacji podczas składania zamówienia przez klienta. Termin realizacji podany przez firmę nie jest zobowiązujący dla firmy KAM-BUD Tomasz Kościółek. 

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego lub wszystkich niezbędnych danych, wysłane zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny, oraz wszystkich innych kosztów. Klient składając zamówienie stacjonarnie zobowiązuje się sprawdzić poprawność zamówienia osobiście. Klient może prosić obsługę firmy o kopię zamówienia w formie papierowej. Klient składając zamówienie stacjonarnie nie otrzymuje potwierdzenia drogą elektroniczną. 

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, poprzez przesłanie nam zgody mailowo podczas składania zamówienia za pośrednictwem poczty email. W przypadku zamówień stacjonarnych w Firmie KAM-BUD Tomasz Kościółek, pod adresem Paszyn 436 lub telefonicznie konieczne jest podpisanie druku zamówienia. Podpis złożony na druku zamówienia stanowi akceptacje Regulaminu Firmy.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 

7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Firmy za pośrednictwem strony www.kambudpaszyn.pl, poczty elektronicznej lub złożenia zamówienia osobiście w siedzibie Firmy pod adresem Paszyn 436, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kambudpaszyn.pl, oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku składania zamówienia za pośrednictwem strony www.kambudpaszyn.pl, lub poczty email, lub pisemnie podczas składania zamówienia stacjonarnie pod adresem Paszyn 436. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć 

10. Firma działająca pod nazwą KAM-BUD Tomasz Kościółek, Paszyn 436, 33-326 Mogilno, NIP: 7342431356, wszystkie zamówienia wykonywane z kamieni naturalnych lub sztucznych t.j. granitu, marmuru, piaskowca, kwarcytu, konglomeratów traktuje jako usługę kamieniarską. Elementy wykonywane z kamieni naturalnych lub sztucznych w tym konglomeratu kwarcytu na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi czy też wymianie. Nie uwzględniamy reklamacji czy też wymian na podstawie koloru, wzoru uziarnienia, przebarwień czy też różnicy w długości elementów mniejszej niż 1cm.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz Słowacji i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem transportu własnego Firmy KAM-BUD Tomasz Kościółek lub firmy kurierskiej. Istnieje możliwość odebrania zamówienia w naszej siedzibie tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Firmą za pośrednictwem e-mail tomaszkosciolek@interia.pl telefonicznie pod numerem +48 (18) 440 28 41 lub podczas osobistej wizyty w Firmie, pod adresem Paszyn 436. Koszty dostawy ustalane są indywidualnie. Jeśli powstaną dodatkowo koszty dostawy, klient zostanie niezwłocznie o nich poinformowany. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów dostawy zamówienia, które Klient zobowiązuje się pokryć. 

3. Termin realizacji dostawy wynosi: Przesyłka kurierska paletowa - 3-14 dni roboczych i liczy się od dnia wysłania maila potwierdzającego wysyłkę klientowi lub kontaktu telefonicznego. Dostawa może być wykonana w innym terminie na życzenie klienta, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu i po zaakceptowaniu terminu przez firmę.

4. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy. W przypadku dostawy elementów kamiennych nasza Firma zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu. Aby zgłoszenie zostało przyjęte należy niezwłocznie wykonać dokładną dokumentacje zdjęciową przy obecności kuriera lub dostawcy firmy KAM-BUD Tomasz Kościółek. Firma nie przyjmuje reklamacji bez dokładnej dokumentacji fotograficznej. Nie wymieniamy uszkodzonych elementów zamówienia jeśli dokumentacja nie została sporządzona przy obecności kuriera lub dostawcy Firmy z uwagi na łatwość uszkodzenia elementów kamiennych. Dokumentacji fotograficzna musi zawierać sygnaturę czasową, zdjęcia wykonane bez sygnatury nie będą przyjmowane.

5. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia bez podawania klientowi przyczyny. Czas realizacji zamówień jest uzależniony od etapów pracy oraz czasu schnięcia elementów itp.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:

- przelewem; całość kwoty.

- przelewem 30% (zadatek), 70% za pobraniem.

- osobiście w firmie pod adresem Paszyn 436 (gotówka): całość kwoty 

- osobiście w firmie pod adresem Paszyn 436 (gotówka): 30% (zadatek), 70% pozostała część kwoty przy odbiorze zamówienia.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zadatek 30% wartości zamówienia (lub więcej) jest dla nas zabezpieczeniem i nie podlega zwrotowi ze względu na poniesione przez nas koszty materiałów.

2. Zwrot zadatku może zostać dokonany tylko i wyłącznie jeśli firma prześle informację za pośrednictwem e-mail: tomaszkosciolek@interia.pl lub poinformuje klienta telefonicznie o braku możliwości wykonania zamówienia.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów. Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

1. Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad (wada: widoczne złamania lub ubytki większe niż 10cm). Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego. Reklamacje można składać: na piśmie na adres: KAM-BUD Tomasz Kościółek, Paszyn 436, 33-326 Mogilno, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tomaszkosciolek@interia.pl. Wszystkie koszty przesyłki ponosi klient.

2. Jeśli reklamacja zostanie uznana zobowiązani są Państwo na własny koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Na wykonanie niezbędnych napraw zastrzegamy sobie 60 dni od otrzymania reklamacji. 

3. W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez firmę. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

4. Towar poddany reklamacji nie może być używany, oryginalne opakowanie nie może być naruszone, towar musi posiadać wszystkie oryginalne metki, nie może posiadać uszkodzeń związanych z nieodpowiednim przechowywaniem produktu przez klienta (podpunkt IX). Gwarancja i serwis produktów w ofercie firmy. Towary zakupione w naszym sklepie objęte są dwu letnią gwarancją producenta i pozbawione wad.

5. Zdjęcia gatunków kamienia, rodzaju wykończenia, materiałów wykończeniowych stanowią materiał poglądowy, kolor może się różnić, informacje dotyczące barwy wykorzystywanych przez nas materiałów należy zasięgnąć we własnym zakresie, nie są akceptowane reklamacje związane z kolorem/barwą oraz strukturą zamówionych produktów, usług. Odnosi się to również do innych materiałów udostępnianych klientom w tym plików wideo, PDF czy też linków. Gatunki kamienia naturalnego, płyt kamiennych oraz sztucznych (w przypadku zamówień kamieniarskich) należy wybrać ze wzornika widocznego na stronie w zakładce http://www.kambudpaszyn.pl/lista-materialow lub osobiście w siedzibie firmy pod adresem Paszyn 436. Firma nie udostępnia wzornika. Należy zapoznać się z nim we własnym zakresie. Nie przyjmujemy reklamacji dotyczących różnic kolorystycznych czy też wzoru i struktury kamienia. 

IX. Gwarancje

Firma KAM-BUD Tomasz Kościółek, Paszyn 436, 33-326 Mogilno, NIP: 7342431356 ze stroną internetową www.kambudpaszyn.pl zapewnia wysoką jakość i sprawne działanie wszystkich wyrobów przez 12 miesiące od daty jego sprzedaży. Przy zakupie na odległość - bezpośrednio w www.kambudpaszyn.pl , firma zapewnia dostarczenie towarów bez wad i uszkodzeń na adres podany przez kupującego. Gwarancją objęte są elementy wykonane w Firmie KAM-BUD Tomasz Kościółek. Naprawy gwarancyjne są zapewniane poprzez wysyłkę na nasz adres (podpunkt II). Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru i karta gwarancyjna. W przypadku zaginięcia karty gwarancyjnej firma KAM-BUD Tomasz Kościółek nie wydaje duplikatów. Rozpatrzenie naprawy gwarancyjnej trwa do 30 dni od daty otrzymania wadliwego produktu przez firmę.. Zakwalifikowane do naprawy gwarancyjnej wady będą usuwane bezpłatnie w terminie do 60 dni od daty dostarczenia reklamowanego instrumentu do producenta. Gwarancja obejmuje usługę kamieniarską oraz wyroby i akcesoria kamieniarskie, i działa tylko w przypadku wad związanych ze świadczonymi usługami. Gwarancji nie podlegają impregnaty, ze względu na ich zużywanie się z upływem czasu. W przypadku niezakwalifikowania reklamacji do naprawy gwarancyjnej, nabywca zostanie poinformowany o kosztach usługi serwisowej i jeżeli wyrazi zgodę na naprawę, producent wystawi fakturę na koszt usługi serwisowej. W przypadku odesłania towaru do naprawy gwarancyjnej klient pokrywa koszty transportu. Koszt wysyłki zwrotnej jest zgodny z obecnymi cennikiem wysyłek.

X. Warunki eksploatacji i przechowywania wyrobów i akcesoriów kamiennych.

Wszystkie elementy, wyroby kamienne wykonane z kamienia naturalnego tworzyw sztucznych sztucznych. W przypadku akcesoriów kamieniarskich dane przechowywania należy szukać na stronach producenta. Ze względu na naturalne właściwości kamienia, elementy kamienne są wrażliwe na warunki atmosferyczne oraz gwałtowne zmiany warunków otoczenia. Przestrzeganie następujących warunków eksploatacji oraz przechowywania zakupionych elementów zapewnia ich trwałość i wysoką jakość. Należy: - przechowywać i transportować na powierzchni płaskiej, podpartej co najmniej w czterech miejscach, oraz zabezpieczyć przed działaniem warunków atmosferycznych,- przechowywać z dala od źródeł ciepła (np. kaloryfery, piece) oraz zimnych, wilgotnych  (np. garaż, piwnica)- nie narażać elementów kamiennych, klejów, zapraw oraz tynków na gwałtowne zmiany temperatur i wilgotności (optymalna wilgotność powietrza: 40 – 75%, optymalna temperatura otoczenia: 12 – 25°C)- nie przekładać elementów nie zabezpieczonych odpowiednimi przekładkami lub opakowaniem,- konserwować środkami do tego przeznaczonymi zgodnie z ich instrukcją obsługi.

XI. Polityka prywatności (19.04.2024r.)

1. Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy i utworzenia konta klienta. Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając swoje zamówienie, kontaktując się z nami (np. za pomocą e-mailem). Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub założyć konta klienta ani skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po wykonaniu umowy, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

3. W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych. Dane jakie musimy przekazać firmie kurierskiej to pełen adres zamieszkania, imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy.

XII. Wtyczki portali społecznościowych

1. Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki”) serwisów społecznościowych.

2. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Otwierając podane wtyczki akceptują państwo ich politykę.

 

KAM-BUD Tomasz Kościółek

Paszyn 436

33-326 Mogilno

NIP: 734 243 13 56

Tel.: +48 (18) 440 28 41

e-mail: tomaszkosciolek@interia.pl,

http://www.kambudpaszyn.pl/

12.12.2023r.

Regulamin

Kontakt

 +48 (18) 440 28 41

     +48 (18) 440 26 33

 kambud@hub.pl

Paszyn 436
    33-326 Mogilno

NIP 734 243 13 56

regulamin

Odwiedź nas

Usługi: